ภาคเหนือ
เพชรบูรณ์
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

1 คน

http://pcb.moph.go.th/images/top01.jpg
รพ.เพชรบูรณ์