ภาคเหนือ
นครสวรรค์
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

1 คน

https://www.spr.go.th/images/img/banner%20spr.jpg
รพ.สวรรค์ประชารักษ์