ภาคเหนือ
น่าน
โรงพยาบาล

1 แห่ง

แพทย์

1 คน

https://www.rsathai.org/wp-content/uploads/2018/08/%E0%B8%A3%E0%B8%9E.%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.png
รพ.น่าน